Postup v prípade úmrtia

Úmrtie doma

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie
2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
3. Kontaktovať pohrebnú službu (NON-STOP 0905 555 222) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. Kontaktovanie pohrebnej služby (NON-STOP 0905 555 222) pozostalými
3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie
2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu(NON-STOP 0905 555 222)
5. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(Prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

Úmrtie v zahraničí

1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. Kontaktovanie pohrebnej služby (NON-STOP 0905 555 222) pozostalými
3. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)